Easy Harmony XA2E

XA2EW33B1_w

XA2E Push Buttons

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XA2EA11สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีขาว, 1NO
XA2EA21สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีดำ, 1NO
XA2EA31สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีเขียว, 1NO
XA2EA51สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีเหลือง, 1NO
XA2EA61สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีนำเงิน, 1NO
XA2EA42สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีแดง, 1NC
XA2EA3311สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีเขียว " l ", 1NO
XA2EA3341สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีขาว "ลูกศรสีดำ", 1NO
XA2EA3351สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีดำ "ลูกศรสีขาว", 1NO
XA2EA4322สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีแดง "วงกลมสีขาว", 1NO
XA2EA4342สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีแดง "STOP", 1NO
XA2EH011สวิตซ์ปุ่มกด-ค้าง, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีขาว, 1NO
XA2EH021สวิตซ์ปุ่มกด-ค้าง, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีดำ, 1NO
XA2EH031สวิตซ์ปุ่มกด-ค้าง, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีเขียว, 1NO
XA2EH051สวิตซ์ปุ่มกด-ค้าง, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีเหลือง, 1NO
XA2EH061สวิตซ์ปุ่มกด-ค้าง, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีนำเงิน, 1NO
XA2EH042สวิตซ์ปุ่มกด-ค้าง, Ø22mm, แบบพลาสติก, สีแดง, 1NC
XA2EC42_w

XA2E Emergency Stop Switches

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XA2EC21สวิตซ์ฉุกเฉินกด-เด้งกลับ, Ø22mm พลาสติก สีดำ หัวØ40 1NO
XA2EC31สวิตซ์ฉุกเฉินกด-เด้งกลับ, Ø22mm พลาสติก สีเขียว หัวØ40 1NO
XA2EC51สวิตซ์ฉุกเฉินกด-เด้งกลับ, Ø22mm พลาสติก สีเหลือง หัวØ40 1NO
XA2EC42สวิตซ์ฉุกเฉินกด-เด้งกลับ, Ø22mm พลาสติก สีแดง หัวØ40 1NC
XA2ER21สวิตซ์ฉุกเฉินกด-เด้งกลับ, Ø22mm พลาสติก สีดำ หัวØ60 1NO
XA2ES442ปุ่มฉุกเฉินกดล็อคหมุนเด้งกลับ Ø22mm พลาสติก หัวแดงØ30 1NC
XA2ES542ปุ่มฉุกเฉินกดล็อคหมุนเด้งกลับ Ø22mm พลาสติก หัวแดงØ40 1NC
XA2ES642ปุ่มฉุกเฉินกดล็อคหมุนเด้งกลับ Ø22mm พลาสติก หัวแดงØ60 1NC
XA2ES422ปุ่มฉุกเฉินกดล็อคหมุนเด้งกลับ Ø22mm พลาสติก หัวแดงØ30 1NC
XA2ED21_w

XA2E Selector Switches

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XA2ED21สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 2 POS แบบค้าง Ø22mm พลาสติก 1NO
XA2ED25สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 2 POS แบบค้าง Ø22mm พลาสติก 1NO 1NC
XA2ED41สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 2 POS เด้งกลับจากซ้าย-ขวา Ø22mm พลาสติก 1NO
XA2ED33สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 3 POS แบบค้าง Ø22mm พลาสติก 2NO
XA2ED53สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 3 POS เด้งกลับขวาและซ้าย-กลาง Ø22mm พลาสติก 2NO
XA2EJ21สวิตซ์ซีเลตเตอร์ที่จับแบบยาว 2 POS แบบค้าง Ø22mm พลาสติก 1NO
XA2EJ25สวิตซ์ซีเลตเตอร์ที่จับแบบยาว 2 POS แบบค้าง Ø22mm พลาสติก 1NO 1NC
XA2EJ33สวิตซ์ซีเลตเตอร์ที่จับแบบยาว 3 POS แบบค้าง Ø22mm พลาสติก 2NO
XA2EJ53สวิตซ์ที่จับแบบยาว 3 POS เด้งกลับขวาซ้าย-กลาง Ø22mm พลาสติก 2NO
XA2EG21_w

XA2E Key Selector Switches

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XA2EG21สวิตซ์กุญแจ 2 POS แบบปิดค้างซ้าย Ø22mm พลาสติก 1NO
XA2EG43สวิตซ์กุญแจ 2 POS แบบปิดค้างซ้ายและขวา Ø22mm พลาสติก 2NO
XA2EG63สวิตซ์กุญแจ 2 POS แบบปิดเด้งกลับซ้าย Ø22mm พลาสติก 2NO
XA2EG73สวิตซ์กุญแจ 3 POS แบบปิดเด้งกลับตรงกลาง Ø22mm พลาสติก 2NO
XA2EG33สวิตซ์กุญแจ 3 POS แบบปิดค้างตรงกลาง Ø22mm พลาสติก 2NO
XA2EG03สวิตซ์กุญแจ 3 POS ปิดค้างตรงกลางซ้ายและขวา Ø22mm พลาสติก 2NO
XA2EH051_w

XA2E Illuminated Pushbuttons

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscription LazadaShopee
XA2EW31B1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 24V Ø22mm พลาสติก สีขาว 1NO
XA2EW33B1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 24V Ø22mm พลาสติก สีเขียว 1NO
XA2EW34B1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 24V Ø22mm พลาสติก สีแดง 1NO
XA2EW35B1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 24V Ø22mm พลาสติก สีเหลือง 1NO
XA2EW36B1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 24V Ø22mm พลาสติก สีน้ำเงิน 1NO
XA2EW34B2สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 24V Ø22mm พลาสติก สีแดง 1NC
XA2EW31M1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 220V Ø22mm พลาสติก สีขาว 1NO
XA2EW33M1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 220V Ø22mm พลาสติก สีเขียว 1NO
XA2EW34M1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 220V Ø22mm พลาสติก สีแดง 1NO
XA2EW35M1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 220V Ø22mm พลาสติก สีเหลือง 1NO
XA2EW36M1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 220V Ø22mm พลาสติก สีน้ำเงิน 1NO
XA2EW34M2สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 220V Ø22mm พลาสติก สีแดง 1NC
XA2EW31Q1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 380V Ø22mm พลาสติก สีขาว 1NO
XA2EW33Q1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 380V Ø22mm พลาสติก สีเขียว 1NO
XA2EW34Q1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 380V Ø22mm พลาสติก สีแดง 1NO
XA2EW35Q1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 380V Ø22mm พลาสติก สีเหลือง 1NO
XA2EW36Q1สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 380V Ø22mm พลาสติก สีน้ำเงิน 1NO
XA2EW34Q2สวิตซ์ปุ่มกด-เด้งกลับ LED 380V Ø22mm พลาสติก สีแดง 1NC
XA2EVMD6LC_w

XA2E Pilot Lamps

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XA2EVB1LCไพล็อทแลมป์ 24V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีขาว
XA2EVB3LCไพล็อทแลมป์ 24V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีเขียว
XA2EVB4LCไพล็อทแลมป์ 24V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีแดง
XA2EVB5LCไพล็อทแลมป์ 24V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีส้ม
XA2EVB6LCไพล็อทแลมป์ 24V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีน้ำเงิน
XA2EVB8LCไพล็อทแลมป์ 24V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีเหลือง
XA2EVF1LCไพล็อทแลมป์ 110V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีขาว
XA2EVF3LCไพล็อทแลมป์ 110V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีเขียว
XA2EVF4LCไพล็อทแลมป์ 110V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีแดง
XA2EVF5LCไพล็อทแลมป์ 110V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีส้ม
XA2EVF6LCไพล็อทแลมป์ 110V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีน้ำเงิน
XA2EVF8LCไพล็อทแลมป์ 110V AC/DC Ø22mm พลาสติก สีเหลือง
XA2EVM1LCไพล็อทแลมป์ 220V AC Ø22mm พลาสติก สีขาว
XA2EVM3LCไพล็อทแลมป์ 220V AC Ø22mm พลาสติก สีเขียว
XA2EVM4LCไพล็อทแลมป์ 220V AC Ø22mm พลาสติก สีแดง
XA2EVM5LCไพล็อทแลมป์ 220V AC Ø22mm พลาสติก สีส้ม
XA2EVM6LCไพล็อทแลมป์ 220V AC Ø22mm พลาสติก สีน้ำเงิน
XA2EVM8LCไพล็อทแลมป์ 220V AC Ø22mm พลาสติก สีเหลือง
XA2EVQ1LCไพล็อทแลมป์ 380-400V AC Ø22mm พลาสติก สีขาว
XA2EVQ3LCไพล็อทแลมป์ 380-400V AC Ø22mm พลาสติก สีเขียว
XA2EVQ4LCไพล็อทแลมป์ 380-400V AC Ø22mm พลาสติก สีแดง
XA2EVQ5LCไพล็อทแลมป์ 380-400V AC Ø22mm พลาสติก สีส้ม
XA2EVQ6LCไพล็อทแลมป์ 380-400V AC Ø22mm พลาสติก สีน้ำเงิน
XA2EVQ8LCไพล็อทแลมป์ 380-400V AC Ø22mm พลาสติก สีเหลือง
ZA2EE101_w

Contact Blocks

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
ZA2EE101คอนแทคบล็อค สำหรับปุ่มกด XA2E 1NO
ZA2EE102คอนแทคบล็อค สำหรับปุ่มกด XA2E 1NC

pik2pak.com