Easy Harmony XB4

XB4BA21_w

XB4  Push Buttons

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XB4BA11สวิตซ์ปุ่ม-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO
XB4BA21สวิตซ์ปุ่ม-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีดำ 1NO
XB4BA31สวิตซ์ปุ่ม-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีเขียว 1NO
XB4BA51สวิตซ์ปุ่ม-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO
XB4BA61สวิตซ์ปุ่ม-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO
XB4BA42สวิตซ์ปุ่ม-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีแดง 1NC
XB4BH11สวิตซ์ปุ่ม-กดค้าง Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO
XB4BH21สวิตซ์ปุ่ม-กดค้าง Ø22mm โลหะ สีดำ 1NO
XB4BH31สวิตซ์ปุ่ม-กดค้าง Ø22mm โลหะ สีเขียว 1NO
XB4BH51สวิตซ์ปุ่ม-กดค้าง Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO
XB4BH61สวิตซ์ปุ่ม-กดค้าง Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO
XB4BH42สวิตซ์ปุ่ม-กดค้าง Ø22mm โลหะ สีแดง 1NC
XB4BL31สวิตซ์ปุ่มหัวนูน-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีเขียว 1NO
XB4BL42สวิตซ์ปุ่มหัวนูน-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีแดง 1NC
XB4BP21สวิตซ์ปุ่มหัวหุ้มยาง-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีดำ 1NO
XB4BP31สวิตซ์ปุ่มหัวหุ้มยาง-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีเขียว 1NO
XB4BP42สวิตซ์ปุ่มหัวหุ้มยาง-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีแดง 1NC
XB4BS8442_w

XB4 Emergency Stop Switches

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XB4BC21สวิตช์ฉุกเฉิน-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีดำ Ø40 1NO
XB4BC31สวิตช์ฉุกเฉิน-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีเขียว Ø40 1NO
XB4BC42สวิตช์ฉุกเฉิน-กดเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีแดง Ø40 1NC
XB4BT842สวิตช์ฉุกเฉิน-กดล็อค-ดึงกลับ Ø22mm โลหะ สีแดง Ø40 1NC
XB4BS8342สวิตช์ฉุกเฉิน-กดล็อคหมุนเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีแดง Ø40 1NC
XB4BS8442สวิตช์ฉุกเฉิน-กดล็อคหมุนเด้งกลับ Ø22mm โลหะ สีแดง Ø40 1NC
XB4BS9445Pสวิตช์ฉุกเฉิน-กดล็อค-ไขกุญแจ Ø22mm โลหะ สีแดง Ø40 1NO+1NC
XB4BL73415ปุ่มกดคู่-หัวเรียบ+หัวนูน Ø22mm โลหะ สีเขียว-แดง 1NO+1NC
XA2ED21_w

XB4 Selector Switches

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XB4BD21สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 2 POS แบบค้าง Ø22mm โลหะ 1NO
XB4BD25สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 2 POS แบบค้าง Ø22mm โลหะ 1NO+1NC
XB4BD41สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 2 POS เด้งกลับขวา-ซ้าย Ø22mm โลหะ 1NO
XB4BD33สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 3 POS แบบค้าง Ø22mm โลหะ 2NO
XB4BD53สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 3 POS เด้งกลับขวาซ้าย-กลาง Ø22mm โลหะ 2NO
XB4BD83สวิตซ์ซีเลตเตอร์ 3 POS เด้งกลับขวา-กลาง Ø22mm โลหะ 2NO
XB4BJ21สวิตซ์ซีเลตเตอร์ที่จับยาว 2 POS แบบค้าง Ø22mm โลหะ 1NO
XB4BJ25สวิตซ์ซีเลตเตอร์ที่จับยาว 2 POS แบบค้าง Ø22mm โลหะ 1NO+1NC
XB4BJ33สวิตซ์ซีเลตเตอร์ที่จับยาว 2 POS เด้งกลับขวา-ซ้าย Ø22mm โลหะ 1NO
XB4BJ41สวิตซ์ซีเลตเตอร์ที่จับยาว 3 POS แบบค้าง Ø22mm โลหะ 2NO
XB4BJ53สวิตซ์ซีเลตเตอร์ที่จับยาว 3 POS เด้งกลับขวาซ้าย-กลาง Ø22mm โลหะ 2NO
XB4BD281สวิตซ์โยก โยกค้าง Ø22mm โลหะ 1NO
XB4BG21_w

XB4 Key Selector Switches

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XB4BG21สวิตซ์กุญแจ 2 POS บิดค้าง ตำแหน่งซ้าย Ø22mm โลหะ 1NO
XB4BG25สวิตซ์กุญแจ 2 POS บิดค้าง ตำแหน่งซ้าย Ø22mm โลหะ 1NO+1NC
XB4BG41สวิตซ์กุญแจ 2 POS บิดค้าง ตำแหน่งซ้ายและขวา Ø22mm โลหะ 1NO
XB4BG45สวิตซ์กุญแจ 2 POS บิดค้าง ตำแหน่งซ้ายและขวา Ø22mm โลหะ 1NO+1NC
XB4BG33สวิตซ์กุญแจ 3 POS บิดค้าง ตำแหน่งกลาง Ø22mm โลหะ 2NO
XB4BVB1_w

XB4 Pilot Lamps

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XB4BVB1ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีขาว 24VAC/DC
XB4BVB3ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีีเขียว 24VAC/DC
XB4BVB4ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีแดง 24VAC/DC
XB4BVB5ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีเหลือง 24VAC/DC
XB4BVB6ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 24VAC/DC
XB4BVG1ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีขาว 110-120VAC
XB4BVG3ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีีเขียว 110-120VAC
XB4BVG4ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีแดง 110-120VAC
XB4BVG5ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีเหลือง 110-120VAC
XB4BVG6ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 110-120VAC
XB4BVM1ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีขาว 220-240VAC
XB4BVM3ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีีเขียว 220-240VAC
XB4BVM4ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีแดง 220-240VAC
XB4BVM5ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีเหลือง 220-240VAC
XB4BVM6ไพล็อตแลมป์ LED Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 220-240VAC
XB4BK121B5_w

XB4 Illuminated Pushbuttons

Ø 22 mm, plastic push-buttons, switches with metallic-look ring and pilot lights

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
XB4BK121B5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BK123B5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีีเขียว 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BK124B5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีแดง 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BK125B5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BK126B5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BK121M5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BK123M5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีีเขียว 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BK124M5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีแดง 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BK125M5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BK126M5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BK131B5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BK133B5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีีเขียว 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BK134B5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีแดง 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BK135B5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BK136B5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BK131M5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BK133M5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีีเขียว 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BK134M5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีแดง 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BK135M5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BK136M5สวิตซ์ซีเลตเตอร์ Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BW31B5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BW33B5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีีเขียว 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BW34B5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีแดง 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BW35B5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BW36B5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BW31G5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO+1NC 110-120VAC
XB4BW33G5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีีเขียว 1NO+1NC 110-120VAC
XB4BW34G5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีแดง 1NO+1NC 110-120VAC
XB4BW35G5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO+1NC 110-120VAC
XB4BW36G5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO+1NC 110-120VAC
XB4BW31M5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BW33M5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีีเขียว 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BW34M5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีแดง 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BW35M5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BW36M5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BH01B5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BH03B5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีีเขียว 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BH04B5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีแดง 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BH05B5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BH06B5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO+1NC 24VAC/DC
XB4BH01G5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO+1NC 110-120VAC
XB4BH03G5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีีเขียว 1NO+1NC 110-120VAC
XB4BH04G5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีแดง 1NO+1NC 110-120VAC
XB4BH05G5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO+1NC 110-120VAC
XB4BH06G5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO+1NC 110-120VAC
XB4BH01M5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีขาว 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BH03M5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีีเขียว 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BH04M5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีแดง 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BH05M5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีเหลือง 1NO+1NC 220-240VAC
XB4BH06M5สวิตซ์ปุ่ม Ø22mm โลหะ สีน้ำเงิน 1NO+1NC 220-240VAC
ZA2EE101_w

Contact Blocks

ImageSKUDiscriptionStockLazadaShopee
ZBE101คอนแทคบล็อค 1NO
ZBE102คอนแทคบล็อค 1NC
ZBE203คอนแทคบล็อค 2NO
ZBE204คอนแทคบล็อค 2NC
ZBE205คอนแทคบล็อค 1NO+1NC
ZB5SZ3หัวสำหรับปิดช่อง Ø22mm พลาสติก
ZB4SZ3หัวสำหรับปิดช่อง Ø22mm โลหะ
ZBY9320แผ่นเนมแพลท วงกลม Ø60mm "Emergency Stop"

pik2pak.com